Tłumaczenia poświadczone

Przedmiot tłumaczenia poświadczonego
Przedmiotem tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego może być oryginał dokumentu urzędowego lub firmowego, poświadczony odpis dokumentu, jego tłumaczenie oraz dokument prywatny lub tekst niesygnowany, w tym kserokopia, wydruk skanu, faksu i innego zapisu elektronicznego, jak również zapis głosu utrwalony na dowolnym nośniku.
Definicje w rozumieniu Kodeksu tłumacza przysięgłego
1. Dokument urzędowy jest sporządzony w formie przepisanej przez powołane do tego organy administracji publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, a także organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej. Dokumentem urzędowym jest również
poświadczony urzędowo odpis dokumentu.
2. Dokument firmowy jest pismem wydanym przez przedsiębiorcę, sporządzonym w formie przepisanej prawem właściwym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
3. Dokument prywatny jest pismem sporządzonym przez osobę fizyczną, która podpisała je we własnym imieniu.
4. Tekst niesygnowany jest tekstem, który nie jest urzędowo poświadczony, w tym kserokopia, wydruk skanu, faksu i innego zapisu elektronicznego, jak również zapis głosu utrwalony na dowolnym nośniku.

(Kodeks Tłumacza Przysięgłego)